logo-img

Thông báo

  Chưa có thông báo nào

BÀI 2. Thanh điệu tiếng Việt - Vietnamese Tones

Người học

views

288

comments

0

date

12/03/24 08:03:23

Mô tả

BÀI 2. THANH ĐIỆU TIẾNG VIỆT
Vietnamese Tones

 

Tiếng Việt có 6 thanh điệu – Vietnamese has 6 tones
Tên gọi và kí hiệu được thể hiện như bảng sau (Names and symbols are shown in the following chart): 

(1) Ngang - unmarked (It can be called thanh ngang or không dấu):
Âm trung cấp có cao độ bắt đầu từ điểm giữa của dải giọng nói thông thường và duy trì ổn định trong quá trình phát âm một âm tiết. Giọng điệu này được biểu tượng trong hệ thống chữ viết bằng việc không có bất kỳ dấu phụ nào.
[The mid-level tone has a pitch starting at the midpoint of the normal speaking voice range and remaining stable during the pronunciation of a syllable. This tone is symbolized in the writing system by the absence of any diacritic mark].
Ví dụ (Ex): ma, ba, ta, ga, la, lan, lang.
(2) Huyền - grave accent (It can be called thanh huyền or dấu huyền):
Âm trầm bắt đầu chỉ thấp hơn một chút so với điểm giữa của âm vực bình thường và kéo dài xuống phía dưới cùng của âm vực. Nó được tượng trưng bằng các giọng trầm.
[The low-falling tone starts just slightly lower than the midpoint of the normal voice range and trails downward toward the bottom of the voice range. It is symbolized by the grave accent.]
Ví dụ (Ex): mà, bà, tà, gà, là, làn, làng.
(3) Ngã - Tilde (It can be called thanh ngã or dấu ngã):
Âm ngắt quãng cao có cao độ tăng cao; bắt đầu bằng âm tăng cao và đi kèm với điểm dừng glottal.
[High-rising broken tone has a high-rising pitch starting as high as the high-rising tone and is accompanied by a glottal stop.]
Ví dụ (Ex): mã, bã, tã, gã, lã, lãn, lãng.
(4) Hỏi - Hook above (It can be called thanh hỏi or dấu hỏi):
Thanh trầm-tăng bắt đầu ở khoảng điểm bắt đầu của thanh trầm và giảm xuống khá đột ngột, sau đó là sự lên cao ở cuối âm tiết.
[The low-falling-rising tone starts at about the beginning point of the low-falling tone and drops rather abruptly, then is followed by a sweeping rise at the end of the syllable.]
Ví dụ (Ex): mả, bả, tả, gả, lả, lản, lảng.
(5) Sắc - Acute accent (It can be called thanh sắc or dấu sắc):
Âm cao bắt đầu cao hơn một chút so với âm trung bình, sau đó đến khoảng giữa âm tiết, giọng tăng mạnh.
[The high-rising tone starts a little higher than the mid-level tone, then approximately in the middle of the syllable the voice sharply rises.]
Ví dụ (Ex): má, bá, tá, gá, lá, lán, láng.
(6) Nặng - Underdot (It can be called thanh nặng or dấu nặng):
Âm trầm-trầm có âm vực bắt đầu thấp bằng âm trầm rồi giảm rất mạnh. Nó gần như bị cắt đứt ngay lập tức bởi một điểm dừng glottal mạnh.
[Low-falling broken tone has a low pitch starting as low as the low-falling tone and then dropping very sharply. It is almost immediately cut off by a strong glottal stop.]
Ví dụ (Ex): mạ, bạ, tạ, gạ, lạ, lạn, lạng.


Biểu đồ 6 thanh trong tiếng Việt
(Diagram of the six tones in Vietnamese)

Quy tắc đặt dấu thanh trong âm tiết tiếng Việt (Rules for placing tone mark in Vietnamese syllables):
- Khi âm chính là nguyên âm đơn: dấu thanh đặt trên âm chính (When the nuclei vowel is a monophthong: the tone mark is placed on the nuclei vowel). Ví dụ (Ex): lá, mạ, mắt, mặt, láng.
- Khi âm chính là nguyên âm đôi (iê, uô, ươ) có 2 cách đặt dấu thanh (When the nuclei vowel is a diphthong, there are 2 ways to place the tone mark):
+ Nếu âm tiết có âm cuối: dấu thanh được đặt ở yếu tố đứng sau của âm chính (If the syllable has a final sound: the tone mark is placed on the following element of the Diphthong). Ví dụ (Ex): muốn, miến, cường, tượng.
+ Nếu âm tiết không có âm cuối: dấu thanh được đặt ở yếu tố đứng trước của âm chính (If the syllable does not have a final sound: the tone mark is placed on the preceding element of the nuclei vowel). Ví dụ (Ex): múa, lúa, cửa, nửa, tía, lịa.

Lesson

Ratings

0

0 Ratings
0%
0%
0%
0%
0%
image not found
BÀI 2. Thanh điệu tiếng Việt - Vietnamese Tones
 • Lessons
  2
 • Views
  288
 • comments
  0
 • Ratings
 • Date
  12/03/2024 08:23:03
Register ZALO